Ventura Pastanesi sizleri e�siz lezzetlerle bulu�maya davet ediyor!

   "Mutlulu�umuz Memnuniyetinizdir" ilkesiyle ��kt���m�z bu yolda �zenle haz�rlanan tamamen katk�s�z ve do�al hammaddeler kullan�lan �r�nlerimizi sizlerin be�enisine sunuyoruz. T�rkiye�de margarin kullanmayan say�l� i�letmelerden biri olarak sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. %100 tereya�� kullanarak lezzetli ve sa�l�kl� �r�n� bir araya getiriyoruz.   Keyifle t�ketece�iniz �r�nlerimizi tatman�z i�in sizleri salonumuzda a��rlamaktan mutluluk duyaca��m�z gibi paket servis hizmetimizden de yararlanabilirsiniz.
 
 
  �spanyolca "�ans ve G�zellik" anlam�na gelen Ventura Pastaneleri City&Guild�s Profesyonel Pastac�l�k ve Ekmek�ilik Diploma Program�ndan mezun olduktan sonra kendi i�letmesini a�maya karar veren giri�imci i�letmecilerin a�m�� oldu�u bir i�letmedir.
    
     Bu g�ne kadar t�ketici olarak sekt�rde arad���m�z e�itim, hijyen, kalitede devaml�l�k gibi de�erleri art�k �retici olarak m��terilerimize sunmay� hedefliyoruz.
    
     Amac�m�z katk� maddelerini kullanmadan profesyonel ancak do�al malzemelerle elde edilmi� �r�nleri m��terilerimizle bulu�turmak. ��letmemizin en �nemli �zelli�i hi�bir �r�n�m�z�n i�erisinde margarin bulunmamas�d�r. Po�a�alardan kurabiyelere, ya� pastadan �ikolataya t�m �r�nlerimizde tereya�� kullanmaktay�z.
    
     Ventura olarak amac�m�z lezzet tutkunu m��terilerimize severek t�ketecekleri �r�nler sunmakt�r. Bu ama�la hammadde se�iminden �retim hatt�n�n tamamlanmas�na kadar olan t�m s�re�ler �zenle takip edilmekte ve do�al lezzetler sunmak hedeflenmektedir. Bunun yan�nda ar-ge �al��malar�m�z s�rekli devam etmekte ve her d�nemde �r�n �e�itlerimize yeni ve farkl� lezzetler eklemekteyiz.