Ventura Pastanesi sizleri e?siz lezzetlerle bulu?maya davet ediyor!

   "Mutlulu?umuz Memnuniyetinizdir" ilkesiyle ??kt???m?z bu yolda ?zenle haz?rlanan tamamen katk?s?z ve do?al hammaddeler kullan?lan ?r?nlerimizi sizlerin be?enisine sunuyoruz. T?rkiye?de margarin kullanmayan say?l? i?letmelerden biri olarak sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. %100 tereya?? kullanarak lezzetli ve sa?l?kl? ?r?n? bir araya getiriyoruz.   Keyifle t?ketece?iniz ?r?nlerimizi tatman?z i?in sizleri salonumuzda a??rlamaktan mutluluk duyaca??m?z gibi paket servis hizmetimizden de yararlanabilirsiniz.
 
 
  ?spanyolca "?ans ve G?zellik" anlam?na gelen Ventura Pastaneleri City&Guild?s Profesyonel Pastac?l?k ve Ekmek?ilik Diploma Program?ndan mezun olduktan sonra kendi i?letmesini a?maya karar veren giri?imci i?letmecilerin a?m?? oldu?u bir i?letmedir.
    
     Bu g?ne kadar t?ketici olarak sekt?rde arad???m?z e?itim, hijyen, kalitede devaml?l?k gibi de?erleri art?k ?retici olarak m??terilerimize sunmay? hedefliyoruz.
    
     Amac?m?z katk? maddelerini kullanmadan profesyonel ancak do?al malzemelerle elde edilmi? ?r?nleri m??terilerimizle bulu?turmak. ??letmemizin en ?nemli ?zelli?i hi?bir ?r?n?m?z?n i?erisinde margarin bulunmamas?d?r. Po?a?alardan kurabiyelere, ya? pastadan ?ikolataya t?m ?r?nlerimizde tereya?? kullanmaktay?z.
    
     Ventura olarak amac?m?z lezzet tutkunu m??terilerimize severek t?ketecekleri ?r?nler sunmakt?r. Bu ama?la hammadde se?iminden ?retim hatt?n?n tamamlanmas?na kadar olan t?m s?re?ler ?zenle takip edilmekte ve do?al lezzetler sunmak hedeflenmektedir. Bunun yan?nda ar-ge ?al??malar?m?z s?rekli devam etmekte ve her d?nemde ?r?n ?e?itlerimize yeni ve farkl? lezzetler eklemekteyiz.